SA8000

La sigla SA8000 identifica un Standard internacional de certificació redactat per el CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency)  i que té per objecte certificar alguns aspectes de la gestió empresarial relatius a la responsabilitat social corporativa. Aquests son:

 • El respecte dels drets humans
 • El respecte dels drets dels treballadors
 • La protecció contra la explotació de menors
 • Les garanties de seguretat i higiene en el lloc de treball.

La norma internacional persegueix la millora de les condicions laborals a nivell mundial i sobre tot permet definir un estàndard que pot ser comprovat per organismes de Certificació. La norma neix com una agregació de principis establerts per altres documents internacionals com:

 • Convenis de la Organització Internacional del Treball;
 • Declaració Universal dels Drets Humans
 • Convenció Internacional sobre els Drets del Nen
 • Convenció de les Nacions Unides sobre la eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona.

La norma SA8000, respecte a les típiques normes ISO amb les que comparteix la estructura formal, representa una referència que, per la seva naturalesa, implica a tota la empresa. El seu impacte i la profunditat a la que arriba, respecte a les demés  normes “formals”, requereix atenció  i participació per part de la propietat, dels directius, dels empleats, dels proveïdors, dels subcontratistes i, en últim lloc, els clients.

Els temes concrets perseguits per la SA8000, a grans trets, son:

 • Promoure la salut i la seguretat en el lloc de treball, integrant-se amb les OHSAS 18001
 • Concedir la llibertat d’associació i dret a la negociació col·lectiva
 • Contrastar el treball de menors, el treball forçat, les discriminacions i les penes disciplinàries no previstes en el corresponent Estatut dels Treballadors.
 • Fer respectar els temps i l’horari de treball i els criteris de retribució.