f.a.q.

Com tirar els productes Ecozema?

Es tiren junts als residus de cómidas i begudes en la fracció orgànica. Tot serà enviat directament a un centre de compostatge industrial per obtenir un bon compost fertilitzant en 90 dies. Tots els nostres productes són base biològica, biodegradables i compostables segons la norma EN13432. No tirar en la naturalesa.

 

Quan tarden a degradar-se els productes Ecozema?

Els producte Ecozema no es degraden fins que no s’introdueixen a un ambient de compostatge. Si es sotmeteren a un cicle de compostatge industrial, compleixen els temps establerts per les normes, es a dir 90 dies d’un cicle estàndard establert.

 

Quina duració tenen els productes Ecozema i com s’han de conservar?

Els productes Ecozema duran anys a condició de que es respectin les normes de conservació. Es tindran que guardar en llocs llunyans de fonts de calor i de la llum directe. La calor i els raigs UVA son els factors que més influeixen en la degradació dels materials, això es vàlid tant per els biopolimers com per els plàstics convencionals d’origen fòssil.

 

Quina és la temperatura màxima que resisteixen els productes Ecozema?

La resistència a la temperatura depèn del material amb el que s’hagi realitzat el producte. La gama Ecozema inclou com a mínim tres macro famílies de materials, cadascuna d’elles amb la seva específica resistència al calor. Si es desitja informació més al detall, cal consultar la plana corresponent als materials.

 

Els productes Ecozema son segurs per estar en contacte amb els aliments?

Tots els productes que nosaltres produïm han estat provats per que siguin idonis en contacte amb els aliments segons les normes italianes  (ex. D.M. 21 Març 1973) o europees (ex. 1935/2004) o dels Estats Units  (veure FDA). Per informació més detallada, consultar la plana de les normes.

 

És veritat que els bioplàstics son la causa de l’augment del preu d’alguns productes agrícoles com el blat de moro?

Aquesta informació no es correspon en absolut amb la veritat. És precís recordar que a nivell global, el blat de moro emprat per produir bioplàstics no arriba tan sols al 0,04% del total de blat de moro cultivat, per consegüent queda clar que el seu pes no pot influir a la determinació dels preus a escala mundial. A més a més, les àrees destinades normalment al cultiu per aquest fi son les denominades  set-aside areas, es a dir les terres en guaret i no destinades per cultius amb fins alimentaris.

 

Què significa biodegradable i compostable?

Per informació sobre el significat dels conceptes de biodegradabilitat i compostabilitat, consulteu la plana de les normes que contenen explicacions detallades sobre aquests termes.

 

Què és el compostatge?

El compostatge és un procés natural que també es pot usar per la eliminació de residus. A la plana de les normes es troba informació més detallada sobre aquest procés.

 

Com puc estar segur de que els productes Ecozema son realment idonis per el compostatge?

Existeix una normativa europea, la EN13432, que estableix les característiques que ha de tenir un producte manufacturat per ser considerat apte per el compostatge. Després hi ha els organismes certificadors que emeten els certificats que acrediten si un producte respecta o no els criteris establerts per aquesta norma. Els organismes Europeus més coneguts son AIB-Vinçote (marca OK Compost) i DIN-Certco. També és vàlida la certificació expesa per altres organismes, sempre que es faci referència a la norma EN13432.

 

Puc eliminar els productes Ecozema en el meu compostador casolà?

Lamentablement no. Actualment els productes Ecozema requereixen un compostable industrial per tal de la seva degradació es produeixi en temps apropiats als cicles estàndards. A nivell teòric no existeix cap contradicció que impedeixi la introducció dels nostres productes en el propi compostador casolà però els temps de degradació seran més llargs que els imposats per la normativa.

 

Puc llençar els productes Ecozema juntament amb altres residus destinats a abocador o a incinerador ?

No hi ha cap contradicció per la que no s’hagi de dir que no s’ha d’actuar així però aquest comportament converteix en inútil l’ús de productes biodegradables i compostables. La màxima reducció del impacte ambiental s’obté quan els productes biodegradables i compostables s’eliminen mitjançant el compostatge i , per consegüent, tornen a la naturalesa en forma de compost, tancant un cicle que disminueix  notablement el “cost” ambiental derivat del ús de la vaixella compostable.

 

Els productes Ecozema es poden deixar en el medi sense crear cap dany ?

És precís aclarir que la finalitat per la que van néixer els productes Ecozema no és la de poder abandonar-los en el medi ambient, sinó la de poder eliminar-los mitjançant la tècnica del compostatge amb el consegüent menor dany per el medi ambient. Si accidentalment els nostres productes fossin deixats en el medi ambient, no representaran, sens dubte, una font de contaminació, però seguiran visibles durant anys, puix que la seva degradació es produeix ràpida i completament, només si s’eliminen de forma adequada en una planta de compostatge.

 

Alguns productes de la gamma Ecozema estan fets de Ingeo (P.L.A.), significa que son de plàstic?

No Ingeo (P.L.A.) es la sigla del àcid polílàctic. Substància d’origen natural i renovable. S’utilitza en forma de polímer per la realització d’alguns gots. Més informació sobre Ingeo (P.L.A.) es troba a la plana materials.