politica de privacitat i avís legal

Qualsevol que hagi mantingut o vulgui mantenir relacions amb la societat Fabbrica Pinze Schio S.r.l  haurà de llegir aquest document informatiu que fa tractament al us de dades personals i/o sensibles en compliment de les normes vigents en matèria de protecció de la intimitat.

 

Document informatiu per a clients i proveïdors – “Protecció de dades . Decret legislatiu italià nº 196/2003

 

Les dades personals i fiscals obtingudes directament i/o a traves de tercers per la societat Fabbrica Pinze Schio, S.r.l, via Campilonghi,3 Santorso (Vicenza, Italia), titular del tractament, es processen de forma impresa, informàtica o telemàtica per exigències contractuals i legislatives així com permetre una eficaç gestió de les relacions comercials . La societat titular del tractament podrà utilitzar les adreces facilitades per enviar material publicitari sobre serveis anàlegs dels que es objecte de la relació comercial en curs. La societat titular del tractament avaluara cada vegada  la no aportació de dades, quan no sigui obligatòria, i determinarà les decisions en funció de la importància de les dades sol.licitades respecte a la gestió de la relació comercial.  Les dades podran ser comunicades en italià i/o en estranger, exclusivament per el fins mencionats i processats per els fins esmentats, – a la nostra xarxa comercial –societats de factoring- entitats de crèdit – empreses de gestió de cobros- companyies d’assegurances de crèdit- societats d’informació mercantil i financera- professionals i assessors – empreses del sector del transport. El interessat podrà exercir tots els drets previstos a l’article 7 del decret legislatiu italià nº 196/2003 (com els drets d’accès, rectificació, actualització, oposició al ótractament i cancel.lacio). El responsable del tractament és el Sr. Antonio Munarini.

 

Extracte del Decret Legislatiu Italià nº 196/2003

Art.7 – Dret d’accés a les dades personals i altres drets

 

 1. El interessat te dret a obtenir confirmació de l’existència o no de dades personals que és refereixin a ell, encara que no s’haguessin guardat, i la seva comunicació en forma intel.ligible.
 2. L’interessat té dret a obtenir informació sobre:

1.-L’origen de les seves dades personals;

2.- Els fins i les maneres del tractament;

3.- La lògica aplicada en cas de tractament efectuat utilitzant eines electròniques;

4.-

4.- Les dades que identifiquen al titular, als responsables i al representant designat segons l’article 5, apartat 2;

5.- Els subjectes o categories de subjectes a qui les dades personals poden ser comunicats o que poden arribar a coneixel’s en concepte de representant designat en el territori del Estat italià , de responsables o d’encarregats .

 1. L’interessat té dret a obtenir:

1.-L’actualització, la rectificació o be, quan sigui del seu interès, la integració de les dades,

2.- La cancel.lació, la transformació en forma anònima o el bloqueig de les dades tractades violant la llei, inclòs les que no són necessàries conservar per els fins per les que van ser recollides o successivament processades;

3.- La certificació de que les operacions previstes en les lletres a) i b) s’han donat a conèixer , també per el que refereix al seu contingut, o qui hagui rebut comunicació o difusió d’aquestes dades, excepte en cas en que el compliment fos impossible o comportes un us de mitjans clarament desproporcionat respecte al dret protegit.

 1. L’interessat té dret a oposar-se totalment o en part:

1.- Per motius legítims al tractament de dades personals que es refereixin a ell, encara que fossin pertinents al fi de la recollida;

2.- Al tractament de dades personals que es refereixin a ell encara que tingui com a finalitat l’enviament de material publicitari o de venda directa o a la realització d’estudis de mercat o de comunicació comercial.

 

Art. 23 – Consentiment

 1. El tractament de dades personals econòmiques per entitats públiques o privades s’admeten exclusivament amb el consentiment de l’interessat.
 2. El consentiment pot referir-se a tot el tractament o bé a una o a varies operacions del mateix.
 3. El consentiment es considera vàlidament prestat si s’expressa lliure i especificadament en referència a un tractament clarament identificat, si està acreditat per escrit i si s’han donat a conèixer a l’interessat les informacions indicades en l’article 13.
 4. El consentiment s’ha d’expressar de forma escrita quan el tractament es refereixi a dades sensibles.

Art. 24 – Casos en els que les dades podran tractar-se sense necessitat del consentiment de l’interessat

 1. El consentiment no és necessari, juntament amb els casos previstos en la Part II, quan el tractament:
  1. Es necessari per complir una obligació prevista per la llei, per un reglament o per la normativa comunitària
  2. És necessari per dur a terme les obligacions que deriven d’un contracte en el que l’interessat és una de les parts, o per complir, abans de la finalització del contracte, requeriments específics de l’interessat;
  3. Es refereix a dades procedents de registres, llistes, actes o documents públics que pot consultar qualsevol persona, sense prejudici dels límits i les maneres que les lleis, els reglaments o la normativa comunitària estableixen per donar-se a conèixer i publicar dades;
  4. Es refereix a dades que corresponen al desenvolupament d’activitats econòmiques si es respecte la vigent normativa en matèria de secret empresarial i industrial;
  5. És necessari per salvaguardar la vida o la incolumitat física d’un tercer. Si aquesta finalitat es vincula a l’interessat i aquest no pot deixar el seu consentiment per i impossibilitat física, per incapacitat d’obrar o per incapacitat d’entendre i voler, el consentiment el manifesta qui exerceix legalment la tutela, o bé, la pàtria potestat, un familiar, o en la seva absència, el responsable de l’estructura en la que viu l’afectat. S’aplica la disposició prevista en l’article 82, apartat 2;
  6. Excloent la seva difusió, és necessari per al desenvolupament de les indagacions defensives previstes en la llei italiana nº397 del 7 de desembre de 2000, o en qualsevol cas, per fer valer, o defensar un dret en àmbit judicial, sempre que els dades siguin tractades exclusivament per a aquests fins, i per el període estrictament necessari per a la seva consecució, en el respecte de la vigent normativa en matèria de secret empresarial i industrial:
  7. Excloent la difusió, és necessari en els casos indicats per l’Autoritat garant, basant-se en els principis establerts per la llei, per perseguir un legítim interès del titular o d’un tercer destinatari de les dades, també per el que es refereix a l’activitat de grups bancaris i de societats controlades o vinculades, sempre que no predominin els drets i les llibertats fonamentals, la dignitat o un legítim interès de l’afectat.
  8. Excloent la seva comunicació externa i la seva difusió, es efectuant per associacions, entitats o organismes sense lucre, inclòs no reconeguts, en referència a individus amb els que té contactes regulars o amb associats, per a la persecució de fins determinats i legítims indicats en la seva acte de constitució, en els estatuts o el en contracte col·lectiu i utilitzant mètodes expressament acordats i previstos, comunicant-ho als interessants en el moment de la informació amb l’arreglo de l’article 13;
  9. Es necessari en conformitat amb els respectius codis deontològics amb arreglo a l’annex A), exclusivament per a fins científics o estadístics, o bé exclusivament per a fins històrics en arxius privats, declarats de notable interès històric amb l’arreglo a l’article 6 apartat 2 del decret legislatiu italià nº490 del 29 d’octubre de 1999 d’aprovació del test únic en matèria de béns culturals i ambientals, o en altres arxius privats segons el previst en els mateixos codis.

Termes i condicions d’ús

Les següents condicions generals regulen la utilització del present lloc d’internet www.ecozema.com de Fabbrica Pinze Schio Srl (d’ara en endavant “Societat”).

Utilitzant el lloc web, l’usuari expressa el fet del seu consentiment a aquestes condicions; per conseqüent, si l’usuari no accepta total o parcialment les condicions, la Societat el convida a no utilitzar el lloc web i a no descarregar-se material del mateix. El tractament de les dades personals de l’usuari es durà a terme amb arreglo a la Política de Privacitat publicada en el lloc web que l’usuari vol consultar.

 

Limitacions d´ús

Els continguts de les pàgines del lloc web son Copyright© de la Societat. Tots els drets reservats. Els continguts de les pàgines del lloc web no poden ni total ni parcialment ser copiats, reproduïts, transmesos, descarregats, publicats o distribuïts de manera alguna sense la autorització prèvia de la Societat, sense prejudici de la possibilitat d’emmagatzemar-los en el propi ordinador o d’imprimir extractes de pàgines d’aquest lloc web únicament per a ús personal. Les marques, el logotip i el material contingut en aquest lloc web son propietat de la Societat. Els mateixos no poden utilitzar-se en cap altre lloc d’internet sense la prèvia autorització escrita de la Societat.


Exclusions de la garantia i límits de responsabilitat

La societat es reserva el dret a modificar y/o integrar en tot moment aquestes condicions generals. La Societat podrà, a més, en tot moment, modificar, desplaçar, esborrar o afegir-hi parts en aquest lloc web. Els materials continguts en el lloc web es proporcionen “en l’estat en que es troben” i sense garantia de cap tipus, expressa o implícitament. La Societat no garantitza o no fa declaracions que es refereixin a la utilització o als resultats de ‘utilització del contingut present en el lloc web per el que es refereix a la correcció, precisió, fiabilitat o altres. El fet que un document estigui disponible en el lloc web no significa que les informacions que contenen no hagin sigut modificades o substituïdes per fets o successos o per un document publicat successivament. La Societat no té l’obligació alguna d’actualitzar les informacions o declaracions contingudes en el lloc web. La Societat es reserva el dret, a la seva exclusiva i indiscutible discreció a qualsevol moment i sense previ avís, a interrompre l’accés al lloc web i als seus continguts.

Les informacions d’aquest lloc es faciliten de bona fe i la Societat les considera precises. De totes maneres, qui vulgui comprar productes eventuals, béns o serveis no ha de referirse a aquestes informacions, sinó que, ha de comprovar millor la seva efectiva naturalesa i la seva concreta idoneïtat per a l’ús que es vol fer dels mateixos. Conseqüentment, totes les informacions que trobaràs a aquest lloc web es facilitaran sense ninguna garantia, ni implícita ni explicita, de ningun tipus, com per exemple, la qualitat dels productes, els béns o els serveis, de idoneïtat per un específic treball o de no violació de drets de propietat intel·lectual. En ningun ca s, la Societat serà considerada responsable per qualsevol mal, directe o indirecte, causat per l’ús d’aquest lloc web.

Enllaços

A través dels enllaços continguts en el lloc web, és possible obrir altres llocs d’internet i accedir a altres recursos de la web. L’usuari reconeix que la Societat no pot ser considerada de manera alguna responsable per el contingut i/o la publicitat i/o el funcionament dels llocs externs i/o per els productes i/o serveis de qualsevol tipus (inclòs el comerç electrònic) en ells promocionats, ofresos o comercialitzats. L’usuari reconeix que la Societat no és de manera alguna responsable, ni directa ni indirectament, per mals eventuals que hagi patit relacionats amb el contingut i/o el funcionament dels llocs externs o relacionats amb la compra o el goig dels béns o dels serveis donats a través dels llocs externs. Qui decideix visitar un lloc extern ho fa al seu risc, assumint la responsabilitat de prendre totes les mesures necessàries contra virus o altres elements destructius. La connexió amb altres llocs no implica que la Societat patrocini o estigui afiliada a qui li dóna els serveis descrits en aquells llocs web.

 

Cookies

La present “política de cookies” es d’aplicació a tots els nostres llocs d’internet, incloses les nostres pàgines a plataformes de tercers (per exemple Facebook o Youtube) i en aplicacions a les que s’accedeixi o que s’utilitzin a través d’aquests llocs d’internet o plataformes de tercers, que seran administrats per, o per conta de, la societat Fabbrica Pinze Schio srl.

A l’utilitzar els nostres llocs web, s’accepta l’ús que fem de cookies, present a Politica de Cookies. Si no accepta l’ús que fem de cookies, s’ha de canviar la configuració del propi navegador en el mode apropiar o bé no utilitzar els llocs de la societat Fabbrica Pinze Schio srl. Si decideix bloquehar l’us que fem de cookies, això podria influir en l’experiència com a usuari en un dels nostres llocs web.

Les cookies son fitxers informàtics o dates parcials que podrien descarregar-se en el propi ordinador ( o en altres dispositius habilitats per a la navegació a Internet, com per exemple, smartphone o tauletes) al visitar un lloc web. Normalment una cookie conté el nom del lloc d’Internet del que prové, la seva “duració vital” (és a dir, per quan temps romandrà en el dispositiu) i un valor, que normalment es un numero unic generat en mode casual.

Nosaltres utilitzem les cookies per facilitar la utilització dels nostres llocs web, i per adaptar-los millor als interessos i necessitats dels usuaris. Les cookies també poden utilitzar-se per ajudar-nos a fer mes rapides les futures experiències i activitats en els nostres llocs web. També utilitzem les cookies per realitzar estadístiques anònimes que ens permeten entendre de quina manera s’utilitzen els nostres llocs web i per ajudar-nos a millorar l’estructura i els continguts d’aquests llocs. A través d’aquestes informacions no ens es possible identificar als usuaris personalment.

En els nostres llocs web utilitzem dos tipus de cookies: ‘cookies de sessió’ i ‘cookies persistents’. Les cookies de sessió son temporals i romanen en el dispositiu fins que s’abandona el lloc web. Una cookie persistent roman en el dispositiu per molt mes temps o fins que s’elimina manualment (el temps que la cookie roman en el dispositiu depèn de la seva data de caducitat i de la configuració del propi navegador)

 

Cookies utilitzades ens els llocs web de la societat Fabbrica Pinze Schio srl

Utilitzem numerosos proveïdors que a la seva vegada poden introduir cookies en el dispositiu al visitar els nostres llocs de manera que poden oferir-nos els serveis que subministren. Si desitja més informació relativa a aquestes cookies, a continuació s’inclouen enllaços que permeten accedir a cada una de els aplicacions.

Al visitar els nostres llocs web es podrien rebre cookies de llocs internet o de dominis de tercers. Nosaltres ens esforcem per identificar aquestes cookies abans que s’utilitzin, de manera que es pugui decidir si es desitja acceptar-les o no. Informació més detallada referent a aquestes cookies podria estar disponible en el lloc d’internet del tercer en qüestió.

 

Cookies tècniques d’estadistica agregada

Activitats estrictament necessàries per el funcionament. En els nostres llocs utilitzem cookies per guardar la sessió de l’usuari i per desenvolupar altres activitats estrictament necessàries per el seu funcionament com, per exemple, controlar el tràfic de dades.

Activitats de memorització de prefer¡ències, optimització i estadística

El nostre lloc utilitza cookies per guardar les preferències de navegació i optimitzar la experiència de navegació de l’usuari. Formen part d’aquestes cookies, per exemple, les que configuren l’idioma i la moneda o per la gestió d’estadístiques Fabbrica Pinze Schio srl.

Altres tipus de cookies o altres eines de tercers que podrien utilitzar-se
Alguns dels serveis indicats a continuació podrien no sol·licitar la autorització de l’usuari o podrien ser de gestió directe de Fabbrica Pinze Schio srl sense la intervenció de tercers.

Si entre les eines indicades a continuació hi haguessin serveis de tercerts, aquests podrien – a més a més del ja especificat i inclòs amb el desconeixement del titular – dur a terme activitat de rastrejament de l’usuari. Per a informació detallada en mèrit, s’aconsella consultar la política de privacitat dels serveis indicats.

Interacció amb xarxes socials i plataformes externes

Aquests serveis permeten interactuar amb les xarxes socials o amb altres plataformes externes, directament desde les pàgines del llov web. Les interaccions i les informacions adquirides per aquest lloc web estan, en qualsevol cas, subjectes a la política de privacitat d le’usuari en cada una d’aquestes  xarxes socials.

Si s’hagues instal·lat un servei d’interacció amb xarxes socials, es possible que, inclòs si l’usuari no utilitza el servei, aquest reculli igualment les dades de tràfic corresponents a les pagines en les que està instal·lat.

Botó Tweet i widget de Twitter (Twitter)

El botó de Tweet i els widgets de Twitter son serveis d’interacció amb la xarxa social Twitter, oferts per Twitter Inc. Dades personals recollides: Cookies i dades d’utilització. Lloc del tractament: USA – Política de privacitat

Botó de M’agrada i widget de Facebook (Facebook, Inc.)

El botó “M’agrada” i els widgets de Facebook son serveis d’interacció amb la xarxa social Facebook, oferts per Facebook, Inc. Dades personals recollides: Cookies i dades d’utilització. Lloc del tractament: USA – Política de privacitat

Botó +1 i widgets de Google+

El botó +1 i els widgets de Google+ son serveis d’interacció amb la xarxa social Google+, oferts per Google Inc. Dades personals recollides: Cookies i dades d’utilització. Lloc del tractament: USA – Política de privacitat

 

Youtube Video Widget (Google)

Youtube es un servei per la visualització de continguts de vídeo oferts per Google Inc. Dades personals recollides: Cookies i dades d’utilització. Lloc del tractament: USA – Política de privacitat

Google Maps (Google)

Google maps és un servei de visualització de mapes ofert per Google Inc. Dades personals recollides: Cookies i dades d’utilització. Lloc del tractament: USA – Política de privacitat

Google Fonts (Google)

Google Fonts es un servei de visualització d¡estils de catàcters ofert per Google Inc. Dades personals recollides: Cookies i dades d’utilització. Lloc del tractament: USA – Política de privacitat.

Pinterest

Pinterest es un servei de visualització de continguts ofert per Pinterest Inc. Dades personals recollides: Cookies i dades d’utilització. Lloc del tractament: USA – Política de privacitat

Estadística

Els serveis continguts en aquesta secció permeten a Fabbrica Pinze Schio srl fer el seguiment i analitzar les dades de tràfic, el que serveig epr rastrejar el comportament de l’usuari.

Google Analytics (Google)

Google Analytics es un servei d’anàlisi web ofert per Google Inc. (“Google”). Oogle utilitza les dades personals recollides per rastrejar i examinar l’ús d’aquest lloc, redactar informes i compartir-los amb els altres serveis desenvolupats per Google. Google podria utilitzar les dades personals per contextualitzar i personalitzar els anuncis de la seva xarxa publicitària. Dades personals recollides: Cookies i dades d’utilització. Lloc del tractament: USA – Política de privacitatOpt Out

Com puc controlar la instal·lació de cookies?

A més a més de tot l’ indicat en aquest document, l’usuari pot gestionar les seves preferències en matèria de cookies directament en el seu navegador i impedir, per exemple, que tercers puguin instal·lar-les. A través de les preferències del navegador, també es possible eliminar les cookies ja instal·lades, inclosa en el seu cas la cookie en la que es memoritza la autorització a aquest lloc web d’instal·lar cookies.

Es important senyalar que si es desactiven totes les cookies, el funcionament d’aquest lloc web podria quedar compromès. L’usuari pot trobar informació sobre la gestió de cookies del seu navegador en les direccions següents: Google Chrome, Mozilla FIrefox, Apple Safari, Microsoft Windows Explorer, Opera.

SI els serveis fossin deixats a tercers, l’usuari també pot exercir el seu dret a oposar-se al rastreig d’informacions a través de la política de privacitat dels tercers, mitjançant l’enllaç d’Opt-Out, si és explícitament facilitat o contactant directament amb nosaltres.

Sense perjudici de lo anterior, el Titular informa de que l’usuari pot valer-se de Your Online Choices. A través d’aquest servei es possible gestionar les preferències de rastreig de la major part de les eines publicitàries. El Titular, per conseqüent, aconsella als usuaris l’ús d’aquest recurs a més a més de les informacions facilitades en aquest document.

Si es desactiven les cookies que utilitzem, podria influir en l’experiència de navegació per els nostres llocs web, i per exemple, podria no ser possible visitar