marc normatiu europeo

inquadramento-normativo-300x226px

La Directiva Europea relativa als residus (2008/98/CE) estableix les directrius per a la gestió dels residus en els Estats membres. La norma europea preveu, per ordre de prioritat, la reducció de la totalitat dels residus generats, el reciclatge, altres formes de recuperació (ex. Com font energètica) i la eliminació definitiva.

En línies generals es precís remarcar la marcada limitació al us de l’abocador com a mitja d’eliminació i com la incineració s’accepta però com un progressiu programa de reducció de les emissions perilloses associades.

En la Directiva, a més, es fa referència a la Directiva envasos (1994/92/CE) en la que s’estableixen les directrius per la gestió d’aquest específic sector. També per aquests productes, com per qualsevol forma de residus , valen les prioritats de gestió mencionades.

En l’àmbit de la possibilitat de reciclatge, és fa referència especifica a la norma EN13432 que estableix els requisits que ha de cumplir un producte manufacturat per la seva recuperació a través del reciclatge orgànic (compostatge).

Es important recordar que les mencionades directives tenen efecte legislatiu en tots els Estats membres , excepte en les nacions on les lleis nacionals siguin més restrictives.

El 16 d’abril de 2014, el Parlament Europeu va votar a favor de la proposta de la Directiva sobre les bosses de plàstic presentada per la UE el 4 de novembre de 2013. Els Estats membres hauran d’assolir els objectius de reducció en l’ús de bosses de plàstic, respecte als valors de 2010, establerts en un tall entre el 50% al 2017 i del 80% al 2019.